درباره ما

  • درباره ما
درباره ما

نیلاب فرآور آسیا

ما گـروهی هستیم متشکل از کارآفرینان، مهنـدسان، طرّاحان، سیاستگذاران مدیریتی، کارشناسان مالی، مـدرسان، پژوهشــــگران. جملگی با باور به یک سري ارزشهاي مـشـترك که تأثیـري مسـتقیم بر عملکردمان دارد در راستاي پاسداشت ارزشهاي انسـانی و خلق ارزش افـزوده اي بیشـــتـر براي ذینفعان قدم بر می داریم.

ما همانطور زندگی میکنیم که فکــر میکنیم و امیدواریم تغییـــر را در جهان پیـــرامونمان به گونه اي رقم زنیم که نیـازها و خواستـه هاي بیان نشـــده ي مـشـــتریانمان را برآورده سـازد. مـجموعه ي شـرکت نیلاب فرآورآسیا خدمات خود را با اســــتانداردهای جهانی ارائه می کنـد و خود را متعهـد می دانـد که آثاري مثبت از خود به یادگار بگذارد.

نیلاب فرآور آسیا

چشم انداز

توسعه در هر کشور زمانی میتواند پایدار باشد که براساس توانمندی های آن سرزمین تعریف شده باشد. ایران کشوری برخوردار از منابع زیرزمینی و معادن، در نهایت نسبتا خشک که این عامل ما را برآن داشت که در راستای بهبود نسبی خشکسالی ایران پا به عرصه آب شرین کن بگذاریم.
مـا با ذهنی خـلّاق و پـرسش‌گـر از زوایای مـختلف به مـسائل پیچیده و غامض می نـگریم تا از این رَه راه‌حـل هایی نـوآورانه خلق کنیـم. ما اذعان داریـم که راه حل‌ هایمان جوامـع فردا را شکل و قوام خواهد داد و بدآنان کمک خواهد کـرد که به پیش رفتی پایدار و همه جانبه دست یابنـد. ما بر این رأی پای می فشاریم که، علی رغم جملگی معضلات و مشکلات، آیـنده گشـوده است. پـس با آغوشی باز به اسـتقبال تغییـر می رویـم و با عزمی تسلیم‌ ناپذیـر و راسـخ می کوشیـم تا به رؤیاهایمان جامـه‌ی عمل بپوشانیـم.
شرکت نیلاب فرآورآسیا اولین شرکتی است که در مجموعه های وابسته به شرکت های کاوند نهان زمین ،گلتک، سی پی جی با رویکردی دانش محور در حوزه آب و صنایع وابسته تاسیس شده است .

اهداف والا سازمانی

نوآوری

زمـانی می­‌تـوانیم ادعا کنیـم که در اقـتصاد، تـجارت و صـنعت مَـصدر شـکل­‌گیری نـوآوری شـده‌­ایم کـه بـتوانیم فـرآیندها، خـدمات یا کـالاهایی جـدید بـا قابـلیت اَثـرگـذاری مـثبت و ایـجاد تـغییراتی مـلموس و انـضمامی در حیـات بـشـری خلـق و تولید کـرده باشیـم. این نـوآوری ممـکن است هـم به‌­مـعنای ارتقاءِ شـیوه­‌ها، عملکـردها یا کـردارهای موجود باشد، هم گـونه‌­ای خلق از عـدم. در نـهایت اَمـر، هـدف این است که کـسب­‌وکار تقویت شود و ارزش افزوده­‌ی جدیدی خلـق شود که بتواند رشـد و بهـره‌­وری را فـزونی بـخشد

چـرا نـوآوری بـرای ما در شـرکت نیلاب فرآورآسیا مـهم اسـت؟

بـه یک دلیل بـسیار سـاده نـوآوری، به‌­زعم ما، از اهـمیت ­به‌­سـزایی بـرخوردار است: خـلق اَرزش. مـا قـویـاً مـعتقدیم که زنـدگی در قـرن بیست و یکم یـعنی زنـدگی در زمـینه و زمانهایی که در آن هـر چـیز جـدیدی زود کـهنه می­‌شـود؛ از ایـن روی، بـرای این­‌که بـتوانیـم با مـوفقیت در این فـضا بـقا و حـیات داشـته باشیـم و آثـاری خـوب از خـود به‌­یـادگـار بـگذاریم، ضـرورت دارد که مـتّصل و پـیوسته به نوآوری و ارتـقاء خود، کاربـر، مشتری و کارفرما مـبادرت ورزیم. به همین خاطـر، عقیـده‌­مان ایـن است که زمـانی می­‌تـوانیم برای خـود اَرزش خلـق کنیـم که پـیشاپیش بـرای کاربـر، مـشتری یا کـارفرمای خود اَرزش خلق کـرده بـاشیم. زیـرا، طـبق رهیافت انسان ـ مـحورانه­‌ی ما، مـحصولی که، اعم از کالا و خدمات، به نـیازهای بـیان‌­شده و بـیان­‌نشده­‌ی کاربر ـ مـشتری پاسـخ مـی‌­گویـد، مـحصولی است که قـابلیت ایـجاد ارزش را دارد. بـنابراین، ما به­‌گـونه­‌ای سـوداگـرانه تـنها به‌­دنـبال تولید بـرای مـنفعت خـویش نـیستیم، بلـکه بر این بـاوریم که در جهان امـروز، با جملـگی مـعظلات و بـحران­‌های ریـز و درشت ناشی از بـی‌­توجهی به مـحیط زیـست، سـلامت انسان و اختلاف طـبقاتی، خلق اَرزش نه فـقط در گـروِ خلق ارزش افـزوده است بلکه به‌­مـعنای پاسـداشت ارزش‌­های انسـانی نـیز هست. این دو مـیسر نمی‌شود، مـگر با ایـجاد نـوآوری در فـرآیندها، رویـه­‌های کـاری، طـراحی، برنامه­‌ریزی، عملکرد و خدمات و کالاهـا.

چابکی

مـجموعه‌­ی شـرکت نیلاب فرآورآسیا با استفاده از ابزار مـدیریت چابک کوشیده اسـت خود را با پیچیدگی‌­ها و تغییرات روزافزون منطبق سـازد. در سـطح کلان، هدف از مـدیریت چابک کاهش‌­دادن قابل‌­مـلاحظه‌­ی هـزینه­‌های ایجاد تحول و تـوسعه در سازمان است. ایـن کاهـش هـزینه‌­ها میسّـر نمی‌­شـود مگر آنکه زنجیـره­‌ی تأمینی Supply Chain شـکل بگیـرد که مقـرون به صـرفـه­‌تـر و رقـابتی­‌تر باشـد.

عـلی‌رغم وجـود سیستـم‌­های نـرم­‌افزاری نـیرومند بـرای اِدغـام و یـک­پارچـه­‌سـازی فـرآیندهای طـراحیِ پـیچیـده و مـحاسبه‌­گرایانـه­، ما با فقـدان دانـش کمّی­‌شـده در خصـوص بـهینه­‌سـازیِ جـریان­‌های کاری­‌ای که اغلب در بَـرگیرنـده‌­ی دیسیپلین­‌های بـسیار متنوعی است روبه‌­رو هستیم. بـرای رسیدن به این مقصود، هـدفِ اصلی مدیریت چابک این است که گـونه‌­ای تحول ساختارمند را در تکنیک­‌های پیشرفتـه و چندرشته­‌ای Multidisciplinary بهینـه­‌سازی Optimization کند و نـیز یک­پـارچه­‌سازی آن‌ها را رقـم بـزند.

صداقت

پـیش از هر چیـزی این را باید در نظر گـرفت که صداقت یا انسجـام هر یک معادل­‌هایی هستند برای مفهوم Integrity در زبان انگلیسی. از حیث ریشه‌­شناختی این کلمه مشق­‌شده از کلمه­‌ی لاتینیِ Integre است که یه­‌معنای خالص و صادق است. به بیان دیگـر زمانی­‌که شما بر اسـاس Integrity عمل می­‌کنید، تحت هر شـرایطی همین­‌گونـه رفتار می­‌کنید و تصمیم می­‌گـیرید. دقیق­‌تر بگوییـم، این یعنی شما چه در جلسه‌­ی هیأت مدیره باشید، چه مشغول صحبت با ارباب­‌رجوع یا کارفرما، فرقی نمی‌­کند؛ تُنِ صـدا و حالت چهـره­‌ی شما در تمام این موقعیّت­‌ها تغییـری نمی­‌کند. به‌­یک اعتبـار، Integrity یعنی این­کـه شما قـرار است همان‌کاری را انجام دهید که می­‌گویید انجام می­‌دهید، حتی اگر کسی آن­‌جا نباشد که شما را در حین کار نظاره کند. معنای دیگر این مفهوم این است که اشتباهات­‌مان را بر عهده می­‌گیرید و نسبت بدآنان مسئول­‌ایم. از این‌­روی، معنای دیگری که این مـفهوم به ذهن متبادر می­‌سـازد «تمامیت»، «یک‌پارچگی» و «انسجـام» است.

طبـق آخریـن پـژوهش‌­های انجام‌­شـده در مؤسسه­‌ی منابع مدیریتی رابـرت هاف، هم کارکنان و هم مدیران ارشد مالی (Chief Financial Officers) بر این عقیده­‌اند که صداقت Integrity مهم‌­ترین خصلت مدیر یا رهبر یک سازمان تجاری است؛ بـر اسـاس این تحقیق، 75 درصـد از کارمـندان و 46 درصد از مـدیران ارشـد مالی عقیده­‌ی فوق‌­الذکـر را ابراز کردند.